වැඩ ප්‍රගතිය සහ අමුද්‍රව්‍ය

අපට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණවත් අමුද්‍රව්‍ය සංචිත තිබේ.අමුද්‍රව්‍ය පරිමාව වැඩි වන විට, අපට තවමත් පාරිභෝගිකයින්ට මනාප මිලට නිෂ්පාදන ලබා දිය හැකිය

නිෂ්පාදන වැඩමුළුව සහ අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම

නිෂ්පාදන වැඩමුළුව අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය